Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Optinvest nv (hierna genoemd Optinvest, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

 

Huidige privacyverklaring (hierna genoemd “Privacyverklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze websites https://www.optiekvantilborg.be/ www.optiekmartens.be / www.optiekkeuppens.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen OPTINVEST en haar klanten, prospecten en business partners.

 

Deze Privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die OPTINVEST verzamelt, alsook over de wijze waarop OPTINVEST deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

 

OPTINVEST wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

 

Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacyverklaring en aldus van de manier waarop OPTINVEST uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

 

I. Soorten persoonsgegevens

OPTINVEST kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Bedrijfsadres
 • Woonadres
 • Emailadres
 • Aanspreektitel
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Bedrijfsnaam
 • Bankrekeningnummer
 • Functie
 • IP-adres
 • Alle andere persoonsgegevens die u aan ons meedeelt via het contactformulier op de Website
 • Alle andere persoonsgegevens die u vrijwillig meedeelt aan OPTINVEST.
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Refractiegegevens, voorschrijvers, voorschriften,
  • Identititeitskaartgegevens
  • Communicatievoorkeur
  • Mutualiteit

OPTINVEST verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal OPTINVEST, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat OPTINVEST toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

 

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

 • Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:
 • Bezoek van de Website
 • Een samenwerking met OPTINVEST
 • Correspondentie met en uitgaande van OPTINVEST
 • Het uitwisselen van business cards
 • Uw verzoek om onze nieuwsbrieven te ontvangen
 •  …

De door OPTINVEST verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

 

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om bestellingen te kunnen plaatsen, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde acties, activiteiten en events).

 

III. Gebruik persoonsgegevens

OPTINVEST kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De opmaak van offertes (en de opvolging daarvan)
 • De uitvoering van een overeenkomst met OPTINVEST (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Statistische doeleinden
 • Het verzenden van Direct Mailings
 • De invordering van betalingen
 • Klantenservice
 •  …

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met OPTINVEST of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op OPTINVEST rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van OPTINVEST of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)
 •  …

IV. Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

 

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

 

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

 

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

 

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.Je hebt succesvol het volgen van je website door Google Analytics uitgeschakeld. Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

V. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

 

OPTINVEST zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan onze leveranciers, zoals softwareleveranciers, cloud partners, transport partners, etc.

 

Indien het noodzakelijk is dat OPTINVEST in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring.

 

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat OPTINVEST uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer OPTINVEST hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van OPTINVEST.
 • Wanneer OPTINVEST of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die OPTINVEST heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal OPTINVEST uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

 

VI. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

VII. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart OPTINVEST uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacyverklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

 

VIII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (OPTINVEST wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met shop@optinvest.be.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen.

 

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de producten en diensten van OPTINVEST meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van OPTINVEST.

 

IX. Beveiliging persoonsgegevens

OPTINVEST verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

OPTINVEST zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren binnen de Europese Unie.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van OPTICA, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd.

 

X. Update Privacyverklaring

OPTINVEST is gerechtigd om deze Privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 

XI. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. OPTINVEST draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

 

XII. Contacteer OPTINVEST

Indien u vragen heeft over de Privacyverklaring of over de wijze waarop OPTINVEST uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: shop@optinvest.be of
 • Via de post: Optinvest nv
  Stationsstraat 87/bus 1
  3620 Lanaken

  Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop OPTINVEST deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop OPTINVEST uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

 

--

 

Nous comprenons que votre confiance en nous constitue le capital le plus important de Optinvest nv (ci-après dénommée “OPTINVEST”, « nous » ou « notre »). Votre vie privée revêt dès lors une importance essentielle pour nous. La présente déclaration de confidentialité (ci-après dénommée « Déclaration de Confidentialité ») s'applique entre autres à (i) nos sites Internet https://www.optiekvantilborg.be/ www.optiekmartens.be / www.optiekkeuppens.be (ci-après dénommés le « site web ») et (ii) à toutes les relations (commerciales) existant entre OPTINVEST et ses clients, prospects et partenaires commerciaux.

 

Cette déclaration de confidentialité contient, entre autres, des informations sur les données personnelles que OPTINVEST récolte, ainsi que sur la manière dont OPTINVEST traite ces données personnelles.

 

OPTINVEST souhaite souligner qu'elle essaie à tout moment d'agir en conformité avec (i) la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (loi vie privée) et/ou avec (ii) le Règlement européen de 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. La présente Déclaration de Confidentialité contient entre autres des informations sur les données à caractère personnel que OPTINVEST collecte, ainsi que sur la manière dont OPTINVEST utilise et traite ces données à caractère personnel.

 

La visite du site web implique votre approbation expresse (au moyen de la communication de vos données à caractère personnel ou « opt-in » de participation)) de la Déclaration de Confidentialité et donc de la manière dont nous collectons, utilisons et traitons vos données à caractère personnel.

 

- Types de données à caractère personnel

OPTINVEST peut collecter et traiter les données à caractère personnel suivantes :

 • Nom
 • Prénom
 • Fonction
 • Nom de l’entreprise
 • Adresse de l’entreprise
 • Adresse de domicile
 • Adresse de l'entreprise
 • N° compte en banque
 • Adresse e-mail
 • Numéro de téléphone (fixe/gsm)
 • Adresse IP
 • Toutes les données personnelles contenues dans le champ libre du formulaire de contact
 • Toutes les autres données personnelles transmises volontairement à OPTINVEST (par exemple lors de la correspondance)
 • Adresse IP
 • Date de naissance
 • Sexe
 • Données de réfraction, prescriptions, …
 • Données de la carte d’identité
 • Préférences de communication
 • Mutualité
 • […]

OPTINVEST collecte en outre automatiquement des informations anonymes concernant l'utilisation que vous faites du site web. Ainsi, OPTINVEST, par exemple, enregistrera automatiquement quelles parties du site web vous visitez, quel navigateur web vous utilisez, quel site web vous visitiez lorsque vous avez reçu l'accès au site web. Nous ne pouvons pas vous identifier sur la base de ces données, mais celles-ci permettent à OPTINVEST d'établir des statistiques concernant l'utilisation du site web.

 

- Mode de collecte des données à caractère personnel

 • Ces données à caractère personnel sont collectées en cas de ou dans le cadre de :
 • Visite de notre site
 • Demande de devis
 • Une collaboration avec OPTINVEST
 • La correspondance échangée avec OPTINVEST
 • Demande de recevoir notre newsletter
 •  …

Les données à caractère personnel collectées par OPTINVEST sont donc expressément et volontairement fournies par vos soins.

 

La délivrance de certaines données personnelles est (parfois) une condition afin de pouvoir bénéficier de certains services (par exemple pour accéder à certaines parties du Site, s’abonner à des newsletters, participer à certaines activités et événements). Il convient d’indiquer quelles données sont obligatoires et lesquelles sont facultatives.

 

- Utilisation des données à caractère personnel

OPTINVEST peut utiliser vos données à caractère personnel pour :

 • L’élaboration et suivi d'un devis
 • L'exécution d'une convention conclue avec OPTINVEST (y compris son suivi)
 • Répondre aux questions (que ce soit via le formulaire de contact ou non)
 • L'optimisation de la qualité, la gestion et le contenu du Site web
 • L’envoi de newsletters
 • Des fins statistiques
 • L’envoi des Direct Mailings
 • L'envoi des factures et la perception des paiements
 • Fourniture d’un soutien / assistance (par exemple en cas de problèmes)
 •  …

Le traitement a lieu pour les motifs juridiques suivants, selon le cas:

 • Vous avez donné l'autorisation pour le traitement de vos données personnelles pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;
 • Le traitement est nécessaire pour l'exécution de la convention avec OPTINVEST ou, à votre demande, avant la conclusion d'une convention, pour prendre des informations ;
 • Le traitement est nécessaire pour se conformer à une obligation légale qui s'applique à OPTINVEST
 • Le traitement est nécessaire pour protéger vos intérêts vitaux ou ceux d'une autre personne physique
 • Le traitement est nécessaire pour l'exécution d'une tâche d'intérêt général ;
 • Le traitement est nécessaire pour la représentation des intérêts légitimes de OPTINVEST ou d'un tiers, sauf lorsque vos intérêts ou droits fondamentaux et vos libertés fondamentales qui nécessitent la protection des données personnelles l'emportent sur ces intérêts (surtout lorsque vous êtes mineur).

- Divulgation de données à caractère personnel à des tiers

OPTINVEST ne divulguera pas vos données à caractère personnel à des tiers, sauf lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre de la fourniture des services et de leur optimisation (tels que, mais sans limitation, OPTINVEST). Dans ce contexte, vos données personnelles peuvent éventuellement être rendues publiques auprès des partenaires de paiement, des fournisseurs de logiciels, des partenaires cloud, des partenaires de transport.

 

S'il est nécessaire que, dans ce cadre, OPTINVEST divulgue vos données à caractère personnel à des tiers, la tierce partie concernée sera tenue d'utiliser vos données à caractère personnel conformément aux dispositions de la présente Déclaration de Confidentialité.

 

Nonobstant ce qui précède, il est toutefois possible que OPTINVEST divulgue vos données à caractère personnel :

 

 • Aux autorités compétentes (i) lorsque OPTINVEST y est tenue sur base de la loi ou dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une procédure judiciaire future et (ii) pour garantir et défendre nos droits ;
 • Lorsque OPTINVEST ou presque tous ses actifs sont repris par une tierce partie, auquel cas vos données à caractère personnel – que OPTINVEST a collectées – constitueront l'un des actifs transférés;

Dans tous les autres cas, OPTINVEST s'abstiendra de vendre, louer ou transmettre vos données à caractère personnel à des tiers, sauf quand elle (i) a obtenu votre autorisation à cet égard et (ii) a conclu avec la tierce partie concernée un contrat de traitement de données, lequel contient les garanties nécessaires en matière de confidentialité et de conformité de vos données à caractère personnel à la protection de votre vie privée.

 

- Remarques sur le traitement des données en relation avec Google Analytics

Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de sites internet fourni par Google Ireland Limited. Si la personne responsable du traitement des données sur ce site se trouve hors de l'Espace économique européen ou de la Suisse, le traitement des données de Google Analytics est effectué par Google LLC. Dans ce qui suit, Google LLC et Google Ireland Limited sont appelés "Google".

 

Google Analytics utilise des "cookies". Ce sont des fichiers textes qui sont stockés sur l'ordinateur du visiteur du site et qui permettent d'analyser l'utilisation du site par le visiteur. Les informations générées par ces cookies sur l'utilisation de ce site Web par le visiteur du site Web (y compris l'adresse IP abrégée) sont généralement envoyées à un serveur de Google et y sont stockées.

 

Google Analytics n'est utilisé sur ce site Web qu'avec l'extension "_anonymizeIp ()". Cette extension assure l'anonymat de l'adresse IP en la raccourcissant et exclut les références personnelles directes. Avec cette extension, Google raccourcit l’adresse IP dans les États membres de l’Union européenne ou dans d’autres pays signataires de l’Accord sur l’Espace économique européen. Dans certains cas exceptionnels, l'adresse IP complète est envoyée à un serveur de Google aux États-Unis et abrégée ici. L'adresse IP envoyée par le navigateur en question dans le contexte de Google Analytics n'est pas fusionnée avec d'autres données de Google.

 

À la demande de l'exploitant du site Web, Google utilisera les informations recueillies pour évaluer l'utilisation du site Web, établir des rapports sur l'activité du site Web et fournir à l'exploitant du site d'autres services liés à l'activité du site Web et à l'utilisation d'Internet. offre (art. 6, paragraphe 1f AVG). L’intérêt justifié pour le traitement des données réside dans l’optimisation de ce site, l’analyse de l’utilisation du site et la modification du contenu. Les intérêts des utilisateurs sont suffisamment protégés par pseudonymisation. Google LLC. est certifié selon le soi-disant Privacy Shield (voir ici la liste) et garantit un niveau approprié de protection des données sur cette base. Les données envoyées et liées aux cookies, identifiants d’utilisateur (par exemple, identifiants d’utilisateur) ou identifiants de publicité sont automatiquement supprimées après 50 mois. Les données pour lesquelles la période de conservation a été atteinte sont automatiquement supprimées une fois par mois.

 

Le visiteur du site Web peut collecter des données à partir de Google Analytics en modifiant les paramètres de cookie de ce site Web. La collecte et le stockage de l'adresse IP et des données générées par les cookies peuvent être refusés à tout moment. Le plug-in de navigateur pour cela peut être téléchargé et installé via le lien suivant: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Le visiteur du site peut empêcher Google Analytics de collecter des données en cliquant ici. Un "cookie de désinscription" est ensuite placé sur le site Web, ce qui garantit que les données du visiteur du site Web ne sont plus collectées lorsque le visiteur visite le site Web. Vous avez correctement désactivé Google Analytics de suivre votre site Web.

 

Pour plus d'informations sur l'utilisation des données par Google, les options pour les institutions et les objections, consultez la déclaration de confidentialité de Google (https://policies.google.com/privacy) et les paramètres d'affichage de la publicité. par Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

- Traitement transfrontalier des données à caractère personnel

Tout transfert de données à caractère personnel en dehors de l'Espace économique européen (EEE) à un destinataire qui a son domicile ou son siège social dans un pays qui ne tombe pas sous une décision similaire, promulguée par la Commission européenne, sera soumis aux dispositions d'une convention de transfert de données, laquelle contiendra (i) les clauses contractuelles standards telles que définies dans la ‘Décision de la Commission européenne du 5 février 2010 (Décision 2010/87/CE)’, ou (ii) un quelconque autre mécanisme sur la base de la législation relative à la vie privée ou d'une quelconque autre réglementation relative au traitement de données à caractère personnel.

 

- Stockage des données à caractère personnel

Sauf quand un plus long délai de conservation est requis ou justifié (i) par la loi ou (ii) par le respect d'une autre obligation légale, OPTINVEST ne conserve vos données à caractère personnel que pendant la période qui est nécessaire pour atteindre et remplir les objectifs tels que décrits dans la Déclaration de Confidentialité, sous le point ‘utilisation des données à caractère personnel'.

 

- Vos droits relatifs à la protection de votre vie privée

Dans le cadre du traitement de vos données personnelles, vous disposez des droits à la Vie Privée suivants :

 • Droit d'accéder à vos données à caractère personnel;
 • Droit de rectifier, de compléter ou de mettre à jour vos données à caractère personnel ;
 • Droit de supprimer vos données à caractère personnel (‘droit d'être oublié’) (dans ce contexte, OPTINVEST indique que certains services ne seront plus accessibles ou ne pourront être fournis si vous supprimez certaines données personnelles ou les faites supprimer) ;
 • Droit à une limitation du traitement de vos données à caractère personnel ;
 • Droit à la portabilité de vos données à caractère personnel ;
 • Droit d'objection / d'opposition contre le traitement de vos données à caractère personnel.

Si vous souhaitez exercer vos droits de relatifs à la protection de la vie privée, veuillez contacter shop@optinvest.be.

Vous pouvez exercer ces droits en principe gratuitement au moyen du formulaire susmentionné.

 

Si vous ne désirez plus recevoir de bulletins d'information ou d'informations sur les produits et services de OPTINVEST, vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le bouton « se désinscrire », tel que prévu dans la partie inférieure de tout e-mail de OPTINVEST.

 

- Protection des données à caractère personnel

OPTINVEST s'engage à prendre les mesures de précaution raisonnables, physiques, technologiques et organisationnelles pour éviter (i) l'accès non autorisé à vos données à caractère personnel, ainsi que (ii) la perte, l'abus ou la modification de vos données à caractère personnel.

OPTINVEST conservera toutes les données à caractère personnel qu'elle a collectées, dans l’UE.

Nonobstant la politique de sécurité de OPTINVEST, les contrôles qu'elle effectue et les actes qu'elle pose dans ce cadre, il ne peut être garanti un niveau infaillible de sécurité. Aucune méthode de transfert ou de transmission par le biais de l'Internet, ni aucune méthode de stockage électronique ne sont sûres à 100 %, de sorte que OPTINVEST ne peut, dans ce cadre, garantir une sécurité absolue.

 

- Actualisation de la Déclaration de Confidentialité

OPTINVEST est habilitée à actualiser la présente Déclaration de Confidentialité en installant une nouvelle version

sur le site web. Dans ce cadre, il est particulièrement indiqué de consulter régulièrement le site web et la page concernée sur laquelle la Déclaration de Confidentialité est reproduite, afin d'être certain que vous ayez connaissance des moindres modifications.

 

- Autres sites web

Le site web peut éventuellement contenir des hyperliens vers d'autres sites web. Lorsque vous cliquez sur l'un de ces liens, vous pouvez être redirigé vers un autre site Web ou une source Internet qui pourrait recueillir des informations à votre sujet via des cookies ou d'autres technologies. OPTINVEST ne porte aucune responsabilité, responsabilité ou autorité de contrôle sur ces autres sites ou ressources Internet, ni sur la collecte, l'utilisation et la distribution de vos données personnelles. Vous devez vérifier vous-même la politique de confidentialité de ces autres sites Web et sources Internet afin de pouvoir juger s'ils agissent conformément à la législation sur la protection de la vie privée.

 

- Contactez OPTINVEST

Si vous avez des questions sur la Déclaration de Confidentialité ou sur la manière dont OPTINVEST collecte, utilise ou traite vos données à caractère personnel, veuillez nous contacter :

 • Par e-mail : shop@optinvest.be ou
 • Par la poste :
  Optinvest nv
  Stationsstraat 87/bus 1 3620 Lanaken

  Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont OPTINVEST a traité ces questions ou commentaires que vous lui avez soumis, ou si vous avez des réclamations concernant la manière dont OPTINVEST collecte, utilise et/ou traite vos données à caractère personnel, vous pouvez introduire une plainte auprès de la Commission vie privée.

---

 

We understand that your trust in us, is Optinvest nv’s most important asset (hereinafter referred to as “OPTINVEST”, “we” or “us”). As such, your privacy is essential for us.

 

This Privacy Statement (hereinafter referred to as “Privacy Statement”) is applicable, inter alia, to (i) our website https://www.optiekvantilborg.be/ www.optiekmartens.be / www.optiekkeuppens.be (hereinafter referred to as the “Website”) and (ii) all (commercial) relations between OPTINVEST and its customers, prospects and business partners.

 

This Privacy Statement includes information about the personal data collected by OPTINVEST, as well as the manner in which OPTINVEST uses and processes this personal data.

 

OPTINVEST wishes to emphasize that it always attempts to act in accordance with (i) the Belgian Privacy Law of 8 December 1992 on privacy protection in relation to the processing of personal data and/or (ii) the EU Regulation of 2016 concerning the protection of individuals with regards to the processing of personal data, regarding the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC and (iii) all (future) Belgian laws regarding the implementation of this Regulation.

 

Visiting the Website implies your explicit approval (through disclosure of your personal information or opt-in) of the Privacy Statement and consequently how we collect, use and process your personal data.

 

- Types of personal data

OPTINVEST can collect and process the following personal data:

 • Name
 • Surname
 • Function
 • Company name
 • Company address
 • Invoicing address
 • Bank account number
 • E-mail address
 • Telephone number (landline and/or mobile phone) & fax
 • All personal data freely provided to OPTINVEST (e.g. in light of correspondence with OPTINVEST).
 • All personal data provided in the ‘free field’ when completing a contact form
 • IP-address
 •  …

OPTINVEST also automatically collects anonymous information regarding your use of the Website. As such, OPTINVEST shall, for example, automatically log which sections of the Website and Platform you visit, which web browser you use, which website you visited when you obtained access to the Website. We cannot identify you through these data, but it allows OPTINVEST to draw up statistics regarding the use of the Website.

 

- Methods of personal data collection:

 • These personal data are collected in the context of:
 • Visiting the Website
 • Collaboration with OPTINVEST
 • Incoming and outgoing correspondence with OPTINVEST
 • Requesting an offer
 • Exchanging business cards

All personal data, collected by OPTINVEST, are thus expressly and voluntarily provided by you.

 

Providing certain personal data is (sometimes) a requirement to be able to enjoy certain services (e.g. to gain access to certain parts of the Website, to subscribe to newsletters, to participate in certain activities and events). In this respect, it shall be indicated which data must be provided mandatory and which data is optional.

 

- Use of personal data

OPTINVEST can use your personal data for the following purposes:

 • Creation of price offers
 • Performance of the agreement with OPTINVEST (incl. follow-up thereof)
 • Responding to questions (whether or not received through the contact form)
 • Optimising the quality, management and content of the Website
 • Sending newsletters
 • Creating statistics
 • Sending of Direct Mailings
 • Issuing invoices and the collection thereof
 • Client service
 •  …

Processing takes place on the following legal grounds, as the case may be:

You have given consent to the processing of your personal data for one or more specific purposes

 • Processing is necessary for the performance of the agreement with OPTINVEST or in order to take steps at your request prior to entering into an agreement
 • Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which OPTINVEST is subject
 • Processing is necessary in order to protect your vital interests or of another natural person
 • Processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest
 • Processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by OPTINVEST or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject, which require protection of personal data (in particular when you are a child).

- Notes about data processing in connection with Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analysis service from Google Ireland Limited. If the person responsible for data processing on this website is located outside the European Economic Area or Switzerland, the Google Analytics data processing is carried out by Google LLC. In the following, Google LLC and Google Ireland Limited are referred to as "Google".

 

Google Analytics uses so-called "Cookies". These are text files that are stored on the computer of the visitor to the site and that make it possible to analyze the use of the website by the visitor. The information generated by these cookies about the use of this website by the visitor to the website (including the shortened IP address) is generally sent to a Google server and stored there.

 

Google Analytics is only used on this website with the extension "_anonymizeIp ()". This extension ensures anonymity of the IP address by shortening it and excludes direct personal references. With this extension, Google shortens the IP address within the member states of the European Union or in other countries that have signed the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases is the full IP address sent to a Google server in the US and shortened there. The IP address sent by the browser in question in the context of Google Analytics is not merged with other data from Google.

 

Commissioned by the website operator, Google will use the information collected to evaluate website usage, to compile reports on website activity and to provide the site operator with other services related to website activity and internet usage. offer (art. 6 paragraph 1f AVG). The justified interest in data processing lies in the optimization of this website, the analysis of the use of the website and the modification of the content. The interests of users are sufficiently protected by pseudonymisation.

 

Google LLC. is certified according to the so-called Privacy Shield (see here for list listing) and guarantees an appropriate level of data protection based on this. The data sent and linked to cookies, user IDs (eg user IDs) or advertising IDs are automatically deleted after 50 months. Data for which the retention period has been reached are automatically deleted once a month.

 

The visitor to the website can collect data from Google Analytics by adjusting the cookie settings for this website. The collection and storage of the IP address and data generated by cookies can be refused at any time. The browser plugin for this can be downloaded and installed via the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

The visitor to the site can prevent Google Analytics from collecting data by clicking here. An "opt-out cookie" is then placed on the website, which ensures that the data from the website visitor is no longer collected when the visitor visits the website. You have successfully disabled Google Analytics from following your website.

 

More information about the use of data by Google, the options for institutions and objections can be found in the Google privacy statement (https://policies.google.com/privacy) and in the advertising display settings by Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

- Disclosure of personal data to third parties

OPTINVEST shall not disclose your personal data to third parties, unless it is necessary in the context of performing the agreement and optimisation thereof (including but not limited to OPTINVEST). In this respect, your personal data may be disclosed to payment providers, software providers, cloud partner, transport partners.

 

If it is necessary that OPTINVEST discloses your personal data to third parties, the third party concerned is required to use your personal data in accordance with the provisions of this Privacy Statement.

 

Notwithstanding the foregoing, it is however possible that OPTINVEST discloses your personal data:

 • To the competent authorities (i) if OPTINVEST is obliged to do so under the law or under legal or future legal proceedings and (ii) to safeguard and defend our rights
 • If OPTINVEST, or the majority of its assets, are taken over by a third party, in which case your personal data – which OPTINVEST has collected – shall be one of the transferred assets

In all other cases, OPTINVEST will not sell, hire out or pass on your personal data to third parties, except when it (i) has obtained your permission to this end and (ii) has completed a data processing agreement with the third party in question, which contains the necessary guarantees regarding confidentiality and privacy compliance of your personal data.

 

- Cross-border processing of personal data

Any transfer of personal data outside the European Economic Area (EEA) to a recipient whose domicile or registered office is in a country which does not fall under the adequacy decision enacted by the European Commission, shall be governed by the provisions of a data transfer agreement, which shall contain (i) the standard contractual clauses, as referred to in the ‘European Commission decision of 5 February 2010 (Decision 2010/87/EC)’, or (ii) any other mechanism pursuant to privacy legislation, or any other regulations pertaining to the processing of personal data.

 

- Storage of personal data

Unless a longer storage period is required or justified (i) by law or (ii) through compliance with another legal obligation, OPTINVEST shall only store your personal data for the period necessary to achieve and fulfil the purpose in question, as specified in the Privacy Statement under ‘Use of personal data’.

 

- Your privacy rights

In light of the processing of your personal data, you enjoy the following privacy rights:

 • Right of access to your personal data
 • Right to rectification, completion or update of your personal data
 • Right to delete your personal data (‘right to be forgotten’). (OPTINVEST wishes to point out that in this context certain services will no longer be accessible and/or can no longer be provided if you delete resp. request deletion of certain required personal data)
 • Right to limit the processing of your personal data
 • Right to transferability of your personal data
 • Right to object to/oppose the processing of your personal data

If you wish to invoke your privacy rights please contact shop@optinvest.be.

 

In principle, you can exercise these rights free of charge via the above-mentioned form.

If you no longer wish to receive newsletters or information about the products and services of OPTINVEST, you can unsubscribe at any time by clicking the “unsubscribe” button underneath each of OPTINVEST’ emails.

- Security of personal data

OPTINVEST undertakes to take reasonable, physical, technological and organisational precautions in order to avoid (i) unauthorised access to your personal information, and (ii) loss, abuse or alteration of your personal data.

 

OPTINVEST shall store all personal data, which it has collected within the EU.

 

Notwithstanding OPTINVEST’ security policy, the checks it carries out and the actions it proposes in this context, an infallible level of security cannot be guaranteed. Since no method of transmission or forwarding over the internet, or any method of electronic storage is 100% secure, OPTINVEST is, in this context, not in a position to guarantee absolute security.

 

Finally, the security of your account will also partly depend on the confidentiality and complexity of your password. OPTINVEST will never ask for your password, meaning that you will never be required to communicate it personally. If you have nonetheless communicated your password to a third party – for example because this third party has indicated that it wishes to offer additional services – this third party shall have access to your account and your personal data via your password. In such cases, you are liable for the transactions which occur as a result of the use made of your account. OPTINVEST therefore strongly advises you, if you observe that someone has accessed your account, to immediately change your password and contact us.

 

- Update Privacy Statement

OPTINVEST is entitled to update this Privacy Statement by posting a new version on the Website. As such, it is strongly recommended to regularly consult the Website and the page displaying the Privacy Statement, to make sure that you are aware of any changes.

 

- Other websites

The Website may potentially contain hyperlinks to other websites. When you click on one of these links, you may be redirected to another website or internet source that could collect information about you through cookies or other technologies. OPTINVEST does not bear any responsibility, liability or control authority over these other websites or internet resources, nor about their collection, use and disclosure of your personal data. You must check the privacy statements of these other websites and internet sources in order to be able to judge whether they act in accordance with the Privacy Legislation.

 

- Contact OPTINVEST

If you have questions and/or remarks about this Privacy Statement or the manner in which OPTINVEST collects, uses and/or processes your personal data, please contact us:

 

 • Via e-mail: shop@optinvest.be
  or via post: Optinvest nv , Stationsstraat 87/bus 1, 3620 Lanaken

  In case you are not satisfied with the way OPTINVEST handled your questions and/or remarks or have any complaints about the way OPTINVEST collects, uses and and/or processes your personal data, note that you have the right to lodge a complaint with the Privacy Commission.